De Stichting Communityservice Rotary Wijk bij Duurstede

In de Rotaryclub Wijk bij Duurstede is een strikte scheiding aangebracht in de financiën die te maken hebben met de club en die te maken hebben met fundraising en goede doelen.  Alles wat met fundraising te maken heeft is ondergebracht bij de:

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede

Doelstelling.

In artikel 2 van de statuten wordt als volgt het doel van de Stichting verwoord: “De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven, en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan.”

De Stichting Communityservice Rotary Wijk bij Duurstede is erkend als een algemeen nut beogende instelling.

Anbi Erkenning

Het fiscale nummer van de stichting is 8182.65.930

Deze erkenning geeft voordelen voor de schenker en de Stichting zodat meer gelden overblijven om onze goede doelen te helpen.

Wat betekent dat voor u?
Giften en schenkingen aan een ANBI erkende instelling kunt u onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekken. U mag daarvoor geen tegenprestatie van ons ontvangen, het bedrag moet minimaal 1% van uw “drempelinkomen” zijn en mag maximaal 10% van uw “drempelinkomen”. zijn. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst.

Een ANBI erkende instelling is bij een erfenis of een legaat geen erfrecht verschuldigd. Dat betekent voor u als erflater dat het geld dat u na overlijden voor onze Stichting heeft bestemt volledig ingezet kan worden voor onze doelen. Ook hierover vindt u meer informatie op de site van de belastingdienst.

 

Contactgegevens

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede
p/a Brink 12
3947NS Langbroek
fax 0343 563544
email pm@rotarywijkbijduurstede.nl

Bankrelatie: Rabobank  rekening nummer NL60 RABO 0158724828

Inschrijving kamer van koophandel: 30229139

Fiscaalnummer : NL8182.65.930.B01

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

818265930

Bestuur

per 1 juni 2018 wordt het bestuur gevormd door

C.H.M.M.Mocking, voorzitter
M. Amorison, secretaris
F. Griepink, penningmeester

Beloningsbeleid.

De Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede heeft geen medewerkers in loondienst. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

Beleidsplan Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede voor 2020 en komende jaren.

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede (hierna SCSR) is opgericht 07 Mei 2007 door Rotaryclub Wijk bij Duurstede. SCSR heeft als doel om bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary, door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan organisaties en/of instellingen die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. Het realiseren hiervan geschiedt met gebruikmaking van alle wettelijke geoorloofde middelen welke SCSR ten dienste staan.

Feitelijk tracht SCSR haar doelen te bereiken door de ontvangst van donaties, in combinatie met de organisatie van activiteiten –fundraising projecten- waarbij met hulp van de leden van Rotaryclub Wijk bij Duurstede en vrijwilligers inkomsten kunnen worden gegenereerd. Met de op deze wijze ontvangen gelden vindt de financiering plaats van de verplichtingen die SCSR op basis van haar doelstelling is aangegaan. In dit verband vindt overleg plaats met Rotaryclub Wijk bij Duurstede die na raadpleging van haar leden bindende voorstellen doet.

Reeds vanaf 2018 en de daarop volgende jaren zal de SCSR een belangrijk onderdeel van haar inkomsten genereren door de “SAP dagen”. Een project waarbij fruit geplukt wordt bij één van de leden, welk omgezet wordt in sap. Ook worden stoofperen geplukt en geweckt. Het sap en de peertjes worden gekocht en verkocht door de leden. Alle opbrengsten komen te goed aan de SCSR. Op deze wijze zijn de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede gezamenlijk bezig om op duurzame wijze de goede doelen behulpzaam te kunnen zijn.

Ook op diverse andere manieren wordt aan fundraising gedaan, waarbij nauw overleg met de Rotaryclub Wijk bij Duurstede van toepassing is. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuw project: genoemd “de Zietsentocht”. Dit omvat een fietstocht waarbij deelnemers (na betaling) naar diverse “unieke locaties” geleid worden. Een project  waarbij de leden van de Rotaryclub weer hun inspanningen gaan verrichten en waarbij de verwachting aanwezig is dat we een mooie opbrengst bij elkaar weten te  sprokkelen.

En uiteraard zullen ook in 2020 en de jaren daarna de “SAP dagen” en de “Santa Rotary run” weer gehouden worden.

Kortom: Samen met de Rotaryclub Wijk bij Duurstede is de SCSR van mening dat wij op bovengenoemde wijze onze doelstellingen de komende jaren kunnen verwezenlijken.

Wijk bij Duurstede, 19-05-2020

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede. Beknopt jaarverslag 2022 Activiteiten In 2022 is voor de tweede keer het project Zietsen gehouden. Zietsen is Zien en Fietsen,(www.zietsen.nl). Dit project heeft vorig jaar een bescheiden € 377...

Lees meer

Jaarverslag 2021

Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede.Beknopt jaarverslag 2021Voor het tweede jaar zat Covid ons in de weg bij het uitvoeren van plannen. Voordeel was wel dat een aantal leden de tijd hadden om een niew project te ontwikkelen: Zietsen. Dit staat...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2020

Het jaar 2020 nam voor ons alleen een geheel andere wending dan verwacht. Heel veel activiteiten konden niet doorgaan, zoals de geplande Zietsentocht, maar ook de clubloterij is na 15 maart, het moment van de lockdown, is voorlopig gestaakt. Alleen het sapproject kon...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2019

Beknopt jaarverslag 2019 Ook in 2019 heeft de Stichting Community Service door de inzet van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede weer met meerdere activiteiten vele doelen en projecten kunnen steunen. De reserves van de Stichting zijn wel in 2019 met € 670...

Lees meer

Beknopt Jaarverslag 2018

Beknopt Jaarverslag 2018In 2018 heeft de stichting met inzet van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede weer met meerdere activiteiten goede doelen en projecten kunnen helpen. De reserves van de stichting zijn in 2018 wel met € 2233 afgenomen. Het...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2017

Beknopt jaarverslag 2017Na 15 jaar was er voor het eerst geen grote activiteit als Golf bij Duurstede meer. Dat heeft meteen ook grote invloed gehad op de resultaten van de Stichting.  De uitgavenkant naar goede doelen is dus ook beperkt gebleven.De...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2016

De Doelen.De stichting heeft een aantal doelen die zij ondersteunt. Voor de opbrengst van Golf bij Duurstede 2016 was één doel aangewezen ter ondersteuning namelijk Stichting Boogh. In 2010 is besloten al het actievermogen en de daarbij horende...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2015

Jaarverslag activiteiten 2015Voor en door de Stichting Community Service zijn ook in 2015 met activiteiten gelden ontvangen, en zijn activiteiten ondersteund. Ook dit jaar was Golf bij Duurstede de grootste activiteit, de veertiende editie alweer, dat...

Lees meer