Beknopt jaarverslag 2016

De Doelen.

De stichting heeft een aantal doelen die zij ondersteunt. Voor de opbrengst van Golf bij Duurstede 2016 was één doel aangewezen ter ondersteuning namelijk Stichting Boogh. In 2010 is besloten al het actievermogen en de daarbij horende activiteiten vanuit de Rotaryclub Wijk bij Duurstede over te hevelen naar de Stichting. Daardoor zijn het kindervakantiekamp en de beroepenoriëntatie structureel doelen van de Stichting geworden. Voor een volledige lijst van alle gelden die naar goede doelen zijn overgedragen wordt verwezen naar de tabel van de resultaatrekening. Enkele van deze projecten worden nog kort toegelicht.

SOK kindervakantiekamp.

Nadat in 2012 het niet lukte om kinderen bij het Vlielandkamp aan te bieden, hebben wij gezocht naar een alternatief om een vakantie voor kansarme kinderen in de gemeente Wijk bij Duurstede te ondersteunen. Dit alternatief hebben wij gevonden door samenwerking met de Stichting Organisatie Kindervakantiekampen (SOK) te Cothen. Deze stichting organiseert al 40 jaar kindervakantiekampen, juist ook voor de doelgroep die wij hebben. In 2016 is het SOKkamp voor de vijfde keer door ons ondersteund.

Beroepenorientatie.

Dit bedrag behoeft uitleg bij de “negatieve” schenking. De beroepenoriëntatie, een voorlichtingsbeurs om middelbare scholieren te helpen bij hun beroeps- en opleidingskeuze, werd dit keer door Wijk bij Duurstede in november 2015 georganiseerd. Pas ruim na afsluiten van het boekjaar van de Stichting was de administratie hiervan afgerond en konden de kosten worden door gefactureerd naar de Samenwerkende clubs.

MicroKrediet

Een kleinschalig project dat al langer gepland stond is uiteindelijk eind 2016 van start gegaan. Op 31 december wordt via Kiva.org aan zes projecten krediet verleend.

De inkomsten.

Zonder financiële middelen is ondersteuning van goede doelen onmogelijk. Daarom moet de Stichting fondsen werven. Deze fondsen kunnen binnenkomen via activiteiten ondernomen door de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede of door het ontvangen van schenkingen.

Activiteiten.

Om de doelen te financieren zijn inkomsten nodig. Golf bij Duurstede is onze belangrijkste inkomstenbron. De clubloterij heeft € 830 opgebracht en via kleine schenkingen is € 324 ontvangen.

Golf bij Duurstede.

In 2016 werd voor de vijftiende keer Golf bij Duurstede georganiseerd, het derde lustrum alweer. De omzet was dit jaar met € 26860 ongeveer € 2800 lager dan vorig jaar. De onkosten waren ongeveer €1900 lager waardoor de totale opbrengst toch meeviel, namelijk € 12800.

Plannen 2017

Naast de activiteiten als Golf bij Duurstede, loterij en kerstmarktverkopen wordt door de leden van de Rotaryclub gewerkt aan de ontwikkeling van andere activiteiten voor de fundraising. Deze activiteit is in 2014 gestart en zal in 2017 in de door de Rotaryclub verder worden ingevuld. In 2017 gaat het sap-project van start. Ook is een Charity Dinner gepland dat bij het afronden van dit rapport reeds uitgevoerd is. Bij de kerstmarkt is de eerste productie Rotarytassen met groot succes verkocht en er zullen meerdere projecten gaan lopen.  

Enkele belangrijke kengetallen

Onderstaand de balans per 31 december 2016 en in de tweede tabel de ondersteunde doelen.  

Balans per 31 december 2016     
      
ACTIVA20162015PASSIVA20162015
      
Vlottende Activa  Eigen vermogen  
Liquide middelen € 25.235 € 37.459nog te bestemmen reserve € 22.700 € 20.694
Vorderingen € 1.377 € 1.145   
   Verplichtingen  
   Projectverplichtingen € 1.834 € 1.935
   Kortlopende schulden € 2.079 € 12.344
      
Totaal € 26.612 € 38.604  € 26.612 € 38.603
Uitgaven Goede Doelen2016
  
St Boogh € 11.000
SOK kinderkampen € 820
Samenloop voor Hoop € 574
St. Samen Delft € 500
Buddy project € 300
Microkrediet € 64
Voedselbank € 55
St Mrade Wa Watoto € 23
Totaal € 13.336

De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij het secretariaat van de Stichting Community service Rotaryclub Wijk bij Duurstede.