Contactgegevens

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede
p/a Brink 12
3947NS Langbroek
fax 0343 563544
email pm@rotarywijkbijduurstede.nl

Bankrelatie: Rabobank  rekening nummer NL60 RABO 0158724828

Inschrijving kamer van koophandel: 30229139

Fiscaalnummer : 8182.65.930

Bestuur

per 1 juli 2016 wordt het bestuur gevormd door

C.H.M.M.Mocking, voorzitter
C.P van Echtelt, secretaris
A.W.de Heij, penningmeester

BELONINGSBELEID.

De Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede heeft geen medewerkers in loondienst. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

In de Rotaryclub Wijk bij Duurstede is een strikte scheiding aangebracht in de financiën die te maken hebben met de club en die te maken hebben met fundraising en goede doelen.  Alles wat met fundraising te maken heeft is ondergebracht bij de:

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede

DOELSTELLING.

In artikel 2 van de statuten wordt als volgt het doel van de Stichting verwoord: “De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven, en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan.”

ANBI ERKENNING

 

De Stichting Communityservice Rotary Wijk bij Duurstede is erkend als een algemeen nut beogende instelling.

Het fiscale nummer van de stichting is  8182.65.930

Deze erkenning geeft voordelen voor de schenker en de Stichting zodat meer gelden overblijven om onze goede doelen te helpen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Giften en schenkingen aan een ANBI erkende instelling kunt u onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekken. U mag daarvoor geen tegenprestatie van ons ontvangen, het bedrag moet minimaal 1% van uw “drempelinkomen” zijn en mag maximaal 10% van uw “drempelinkomen”. zijn. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst.

Een ANBI erkende instelling is bij een erfenis of een legaat geen erfrecht verschuldigd. Dat betekent voor u als erflater dat het geld dat u na overlijden voor onze Stichting heeft bestemt volledig ingezet kan worden voor onze doelen. Ook hierover vindt u meer informatie op de site van de belastingdienst.