Beknopt jaarverslag 2013

Beknopt jaarverslag 2013

De Doelen.

De stichting heeft een aantal doelen die zij ondersteund. Bij de oprichting van de stichting was het Droomhuis ons eerste doel. Dit doel is begin 2012 definitief afgesloten.

Voor de opbrengst van Golf bij Duurstede 2013 zijn 6 projecten vastgesteld die ondersteund gaan worden. Deze doelen zijn Stichting Hulphond, het Hospice van Wijk bij Duurstede , de Voedselbank Wijk bij Duurstede, Manege Liz Hartel, Stichting Mradi Wa Watoto en een jongeren cultuurproject van de Revius scholengemeenschap en de regionale bibliotheek ZOUT.

Een ander terugkerend doel is ROOS, ofwel het brothersproject. In 2013 werd dit project voor de zesde maal ondersteund. Dit project wordt samen met de Rotaryclub Bunnik uitgevoerd.

In 2010 is besloten al het actievermogen en de daarbij horende activiteiten vanuit de rotaryclub Wijk bij Duurstede over te hevelen naar de Stichting. Daardoor zijn het kindervakantiekamp en de beroepenoriëntatie structureel doelen van de Stichting geworden.

Een nieuw doel was de ondersteuning van de IC van het WKZ. Bijzonder aan dit doel is dat wij voor het eerst gebruik hebben gemaakt van zogenaamd crowdfunding.

Voor een volledige lijst van alle gelden die naar goede doelen zijn overgedragen verwijs ik naar de tabel van de resultaatrekening. Enkele van deze projecten worden nog kort toegelicht.

Het Brothersproject.

In 2013 is voor de zesde keer samen met de Rotaryclub Bunnik het Brothersproject uitgevoerd. De uitgaven waren net als voorgaand jaar gemaximeerd op € 1500. Dit jaar was er wederom een gift van de Abcoudestichting waarmee de kosten deels gedekt konden worden. Uiteindelijk zijn de kosten opgelopen tot € 2070.

SOK kindervakantiekamp.

Al jarenlang heeft onze club het Vlielandkamp ondersteund. Ook in 2012 was dit de planning. Het was gelukt dit jaar om weer kinderen te vinden die naar het Vlielandkamp konden gaan. Het Vlielandkamp was helaas overboekt zodat er geen plaats meer was voor onze kinderen.

Er is naarstig gezocht naar een alternatief om deze kinderen niet teleur te stellen. Dit alternatief is gevonden bij de Stichting Organisatie Kindervakantiekampen ( SOK ) te Cothen. Deze stichting organiseert al bijna 40 jaar kindervakantiekampen, juist ook voor de doelgroep die wij hebben. Er volgde een goede klik en de door ons uitgezochte kinderen hebben daar bij SOK een leuke vakantie gehad, en wat nog veel belangrijker is, er is een contact gelegd waarmee wij in de toekomst nog veel meer kansarme kinderen een goede vakantie kunnen geven.

In 2013 is de samenwerking met SOK dan ook voortgezet en was het mogelijk om met onze steun 13 kinderen een leuke vakantieweek te geven en de organisatie van SOK te ondersteunen.

Stichting Jongeren in Beweging

Samen met de Lions en Wijk Nog Leuker ( WNL) is er betrokkenheid geweest bij de Dijkenloop 2013. De opbrengsten die wij daarbij hebben verkregen zijn in gezamenlijk overleg bestemd voor een nieuw te vormen Stichting Jongeren in Beweging.

De inkomsten.

Zonder financiële middelen is ondersteuning van goede doelen onmogelijk. Daarom moet de Stichting fondsen werven. Deze fondsen kunnen binnenkomen via activiteiten ondernomen door de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede of door het ontvangen van schenkingen.

Activiteiten.

In 2013 zijn er vier activiteiten geweest. Golf bij Duurstede is de hoofdactiviteit die de meeste inkomsten brengt, maar waarvan alle inkomsten voor de vastgestelde doelen worden gereserveerd. Daarnaast worden via de clubloterij inkomsten gegenereerd voor de algemene middelen. Een derde activiteit, het appels plukken, kon gelukkig dit jaar weer doorgaan en was meteen ook weer heel succesvol. De vierde activiteit was voor ons een nieuwe vorm van fundraising, namelijk crowdfunding. De opbrengst van deze activiteit komt geheel ten goede aan de IC van het WKZ.

Golf bij Duurstede.

In 2012 werd voor de twaalfde keer Golf bij Duurstede georganiseerd. Hoewel de omzet dit jaar met € 29500 iets meer dan €10000 lager was dan in 2011, was het resultaat met € 13000 slechts € 6000 lager dan in 2011.

Schenkingen.

In 2013 is er een schenking geweest van Jacomij, van de Klaverjasavond, een bedrag van € 540 dat via de stichting aan de Voedselbank werd geschonken. Bijzondere schenkingen zijn op initiatief van het clubbestuur door de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede gedaan voor de kerstpakketten ten behoeve van de gebruikers van de Voedselbank. In de tabel van de resultaatrekening worden de totalen van de schenkingen vermeld die zijn ontvangen. Vrijwel allemaal zijn dit giften van de winnaars van de loterij bij de clubavonden van de rotaryclub Wijk bij Duurstede.

Plannen 2014

Het bestuur van de stichting heeft zich ten doel gesteld om de statuten van de stichting aan te passen om een ruimer scala aan goede doelen te kunnen gaan ondersteunen.

Naast de activiteiten als Golf bij Duurstede, loterij en appels plukken, wordt samen met de leden van de Rotaryclub gewerkt aan de ontwikkeling van andere activiteiten voor de fundraising.

Financieel verslag 2013

Balans per 31 december

Activa20132012Passiva20132012
      
Vlottende Activa  Eigen vermogen  
Vorderingen     4.769    610Nog te bestemmen reserve14.59310.310
Liquide middelen 28.57627.731   
   Schulden  
   Projectverplichtingen3.7072.661
   Overige kortlopende schulden15.04415.369
    18.03018.030
      
Totaal33.34428.340 33.34428.340
      

Staat van baten en lasten

Baten20122011
   
Opbrengsten acties en donaties21.93821.452
Financiële baten3291.560
Totaal baten23.01220.946
   
Kosten4580
Giften goede doelen17.93928.861
Totaal lasten17.98428.941
   
Saldo4283-5.929

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit het voordelig resultaat van het evenement Golf bij Duurstede. De giften aan goede doelen betreffen met name de doelen die gekoppeld zijn aan het evenement Golf bij Duurstede en betreffen in 2013: Voedselbank Wijk bij Duurstede, Hospice Duurstede, Stichting Hulphond, Liz Hartel, Stichting Mrade Wa Watoto en het cultuurproject van het Revius en de regiobibliotheek ZOUT.

De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij het secretariaat van de Stichting Community service Rotaryclub Wijk bij Duurstede.