Beknopt jaarverslag 2012

Beknopt jaarverslag 2012.

Voor het functioneren van de Stichting binnen haar doelstelling moeten activiteiten worden ondernomen om gelden te ontvangen om daarna steun te kunnen geven aan doelen.

Zonder financiële middelen is ondersteuning van goede doelen onmogelijk. Daarom moet de Stichting fondsen werven. Deze fondsen kunnen binnenkomen via activiteiten ondernomen door de leden van de rotaryclub Wijk bij Duurstede of door het ontvangen van schenkingen.

De inkomsten.

Activiteiten.

In 2012 zijn er twee activiteiten geweest. Golf bij Duurstede is de hoofdactiviteit die de meeste inkomsten brengt maar waarvan alle inkomsten voor de vastgestelde doelen worden gereserveerd. Daarnaast worden via de clubloterij inkomsten gegenereerd voor de algemene middelen. Een derde activiteit, het appels plukken, ging dit jaar wegens klimatologische omstandigheden niet door.
Voor de tweede keer is een cultuurproject uitgevoerd, namelijk een concert in het Calypso theater. In het eerste jaar heeft dit een negatief saldo opgeleverd van € 240, en in plaats van de verwachte verbetering, was er zelfs een nog groter verlies van €1140. Dit project zal in 2013 dus geen vervolg krijgen.

Golf bij Duurstede.

In 2012 werd voor de elfde keer Golf bij Duurstede georganiseerd. Ondanks de crisis lukte het toch om bij een omzet van € 39850 een opbrengst voor de goede doelen te genereren van € 19000. Dit is ongeveer € 4550 meer dan in 2011.

Schenkingen.

In 2012 is er een schenking geweest van Jacomij, van de Klaverjasavond, een bedrag van € 1200 dat via de stichting aan de Voedselbank werd geschonken. In de tabel van de resultaatrekening worden de totalen van de schenkingen vermeld die zijn ontvangen. Vrijwel allemaal zijn dit giften van de winnaars van de loterij bij de clubavonden van de rotaryclub Wijk bij Duurstede.

De Doelen.

De stichting heeft een aantal doelen die zij ondersteund. Bij de oprichting van de stichting was het Droomhuis ons eerste doel. Dit doel is begin 2012 definitief afgesloten.

Voor de opbrengst van Golf bij Duurstede 2012 zijn 4 projecten vastgesteld die ondersteund gaan worden. Deze doelen zijn St.Hulphond, de Voedselbank van Wijk bij Duurstede, het Hospice i.o. van Wijk bij Duurstede en de sleper van Scouting Sealions.

Een ander terugkerend doel is ROOS, ofwel het brothersproject. In 2012 werd dit project voor de vijfde maal ondersteund.

In 2010 is besloten al het actievermogen en de daarbij horende activiteiten vanuit de rotaryclub Wijk bij Duurstede over te hevelen naar de Stichting. Daardoor zijn het Rotary Vlielandkamp en de beroepenorientatie  structureel doelen van de Stichting geworden.

Voor een volledige lijst van alle gelden die naar goede doelen zijn overgedragen verwijs ik naar de tabel van de resultaatrekening. Enkele van deze projecten worden nog kort toegelicht.

Het Droomhuis.

Het Droomhuis was in 2010 nog ons fundraisingdoel. In 2011 is besloten nog maar een kleine bijdrage uit de opbrengst van Golf bij Duurstede te reserveren. Dit bedrag is vastgesteld op € 1500. In 2012 is het project Droomhuis tot uitvoer gekomen. Alle gereserveerde gelden zijn begin 2012 overgedragen aan Stichting het Droomhuis en in de loop van het jaar is het Droomhuis geopend.

Het Brothersproject.

In 2012 is voor de vijfde keer samen met de rotaryclub Bunnik  het Brothersproject uitgevoerd. De uitgaven waren net als voorgaand jaar gemaximeerd op € 1500. Dit jaar was er wederom een gift van de Abcoudestichting waarmee de kosten deels gedekt konden worden. Uiteindelijk zijn de kosten opgelopen tot € 1519. Kortom een kleine acceptabele overschrijding.

SOK kindervakantiekamp.

Al jarenlang heeft onze club het Vlielandkamp ondersteund. Ook in 2012 was dit de planning. Het was gelukt dit jaar om weer kinderen te vinden die naar het Vlielandkamp konden gaan. Het Vlielandkamp was helaas overboekt zdat er geen plaats meer was voor onze kinderen.

Er is naarstig gezocht naar een alternatief om deze kinderen niet teleur te stellen. Dit alternatief is gevonden bij de Stichting Organisatie Kindervakantiekampen ( SOK ) te Cothen. Deze stichting organiseert al bijna 40 jaar kindervakantiekampen, juist ook voor de doelgroep die wij hebben. Er volgde een goede klik en de door ons uitgezochte kinderen hebben daar bij SOK een leuke vakantie gehad, en wat nog veel belangrijker is, er is een contact gelegd waarmee wij in de toekomst nog veel meer kansarme kinderen een goede vakantie kunnen geven.

Financieel verslag 2012

Balans per 31 december

Activa    2012   2011Passiva20122011
      
Vlottende Activa  Eigen vermogen  
Vorderingen      610    1.620Nog te bestemmen reserve10.310  16.239
Liquide middelen 27.731163.497   
   Schulden  
   Projectverplichtingen  2.661128.355
   Overige kortlopende schulden15.369  20.523
    18.030148.878
      
Totaal28.340165.117 28.340165.117
      

Staat van baten en lasten

Baten                  2012                           2011
   
Opbrengsten acties en donaties               21.452                         19.415
Financiële baten                 1.560                           1.531
Totaal baten               23.012                         20.946
   
Kosten                      80                                27
Giften goede doelen               28.861                         15.519
Totaal lasten               28.941                         15.546
   
Saldo                -5.929                           5.400

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit het voordelig resultaat van het evenement Golf by Duurstede. De giften aan goede doelen betreffen met name de doelen die gekoppeld zijn aan het evenement Golf by Duurstede en betreffen in 2012: Voedselbank Wijk bij Duurstede, Hospice Duurstede, Scouting Sealions, Stichting Hulphond en Polio de Wereld uit.

De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij het secretariaat van de Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede.