Beknopt jaarverslag 2014

De Doelen.

De stichting heeft een aantal doelen die zij ondersteunt. Bij de oprichting van de stichting was het Droomhuis het eerste doel. Dit doel is begin 2012 definitief afgesloten. Voor de opbrengst van Golf bij Duurstede 2014 zijn 6 projecten vastgesteld die ondersteund gaan worden. Deze doelen zijn Rotary Shelterbox, Stichting Hulphond, het Hospice van Wijk bij Duurstede , de Voedselbank Wijk bij Duurstede, Stichting Jongeren in Beweging, Stichting Mradi Wa Watoto en een jongeren cultuurproject van de Revius scholengemeenschap en de regionale bibliotheek ZOUT. Een ander terugkerend doel is ROOS, ofwel het brothersproject. In 2014 werd dit project voor de zevende maal ondersteund. Dit project wordt samen met de Rotaryclub Bunnik uitgevoerd. In 2010 is besloten al het actievermogen en de daarbij horende activiteiten vanuit de rotaryclub Wijk bij Duurstede over te hevelen naar de Stichting. Daardoor zijn het kindervakantiekamp en de beroepenoriëntatie structureel doelen van de Stichting geworden. In 2013 is een crowdfundingproject gestart ter ondersteuning van de IC van het WKZ. Vanuit dit project is in 2014 bijna € 1400 overgemaakt voor de nieuwe IC van het WKZ. Voor een volledige lijst van alle gelden die naar goede doelen zijn overgedragen verwijs ik naar de tabel van de resultaatrekening. Enkele van deze projecten worden nog kort toegelicht.

ROOS

In 2014 is voor de zevende keer samen met de Rotaryclub Bunnik het Brothersproject ROOS uitgevoerd. De uitgaven waren net als voorgaand jaar gemaximeerd op € 1500. Dit jaar was er wederom een gift van de Abcoudestichting waarmee de kosten deels gedekt konden worden. Uiteindelijk zijn de kosten toch nog opgelopen tot € 2610. Deze kostenverhoging is deels veroorzaakt omdat het gehele project haar tweede lustrum vierde.

SOK kindervakantiekamp.

Al jarenlang heeft de stichting het Vlielandkamp ondersteund. Ook in 2012 was dit de planning. Het was gelukt dat jaar om weer kinderen te vinden die naar het Vlielandkamp konden gaan. Het Vlielandkamp was helaas overboekt zodat er geen plaats meer was voor onze kinderen. Er is naarstig gezocht naar een alternatief om deze kinderen niet teleur te stellen. Dit alternatief is gevonden bij de Stichting Organisatie Kindervakantiekampen ( SOK ) te Cothen. Deze stichting organiseert al bijna 40 jaar kindervakantiekampen, juist ook voor de doelgroep die wij hebben. Er volgde een goede klik en de geselecteerde kinderen hebben daar bij SOK een leuke vakantie gehad, en wat nog veel belangrijker is, er is een contact gelegd waarmee in de toekomst nog veel meer kansarme kinderen een goede vakantie kunnen krijgen. In 2014 is de samenwerking met SOK dan ook voortgezet en was het mogelijk om met onze steun 12 kinderen een leuke vakantieweek te geven en de organisatie van SOK te ondersteunen.

Microkrediet

Bij het tweede lustrum van Golf bij Duurstede is ondersteuning van Microkredietprojecten een van de doelen geweest. Een sympathiek doel maar bleek logistiek lastig om dat met een toegewezen commissaris goed uit te voeren. Een aparte rekening hiervoor bleek niet uitvoerbaar. Uiteindelijk bleek het instellen van een PayPal rekening voor de stichting een goede oplossing hiervoor. Pragmatisch is wel een start gemaakt met een gift van € 150 aan Cordaid voor drie projecten. Met deze gift en ontvangen schenkingen van € 100 is er nog steeds een reservering van € 750 voor dit doel.

De inkomsten.

Zonder financiële middelen is ondersteuning van goede doelen onmogelijk. Daarom moet de Stichting fondsen werven. Deze fondsen kunnen binnenkomen via activiteiten ondernomen door de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede of door het ontvangen van schenkingen.

Activiteiten.

In 2014 zijn er vijf activiteiten geweest. Golf bij Duurstede is de hoofdactiviteit die de meeste inkomsten brengt, maar waarvan alle inkomsten voor de vastgestelde doelen worden gereserveerd. Daarnaast worden via de clubloterij inkomsten gegenereerd voor de algemene middelen. Een derde activiteit, het appels plukken, was ook dit jaar weer succesvol. De crowdfunding die in 2013 voor het WKZ was opgestart heeft ook begin dit jaar nog inkomsten op geleverd en aan het eind van het jaar was de verkoop van panettones opnieuw succesvol net als in 2013. De totale opbrengst van acties en schenkingen was € 14.000

Golf bij Duurstede.

In 2014 werd voor de dertiende keer Golf bij Duurstede georganiseerd. De omzet was dit jaar met € 26600 ongeveer € 3600 lager vorig jaar. Bij gelijkblijvende onkosten was dus de totale opbrengst navenant lager uitgevallen, namelijk € 9100

Schenkingen.

In 2014 is ca. € 1000 aan schenkingen ontvangen. Iets minder dan de helft hiervan kwam via het crowdfundingproject voor het WKZ

Plannen 2015

Naast de activiteiten als Golf bij Duurstede, loterij, panettoneverkoop op de kerstmarkt en appels plukken, wordt samen met de leden van de Rotaryclub gewerkt aan de ontwikkeling van andere activiteiten voor de fundraising. Deze activiteit is in 2014 gestart en zal in 2015 in de samenwerking met de Rotaryclub verder worden ingevuld.

Financieel verslag 2014

Balans per 31 dec 2014

Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013
           
Vlottende Activa     Eigen vermogen    
Vorderingen 2.455 4.769 Nog te bestemmen reserve 11.844 14.593
Liquide middelen 25.192 28.576      
      Schulden    
      Projectverplichtingen 2.865 3.707
      Overige kortlopende schulden 12.938 15.044
        15.803 18.030
           
Totaal  27.647  33.344   27.647 33.344

 Staat van kosten en baten.

Baten 2014 2013
     
Opbrengsten acties en donaties 13.328 21.938
Financiële baten 119 560
Totaal baten 13.447 22.498
     
Kosten 747 45
Giften goede doelen 15.199 17.939
Financiële lasten 250  232
Totaal lasten 16.196 18.216
     
Saldo -2.749 4.283

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit het voordelig resultaat van het evenement Golf bij Duurstede. De giften aan goede doelen betreffen met name de doelen die gekoppeld zijn aan het evenement Golf bij Duurstede en betreffen in 2014: St. Mradi Wa Watoto, St. Voedselbank Wijk bij Duurstede, Hospice Wijk bij Duurstede, Rotary Shelterbox, Stichting Jongeren in Beweging ,St. Hulphond en een jongeren cultuurproject van de Revius scholengemeenschap en de regionale bibliotheek ZOUT. De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij het secretariaat van de Stichting Community service Rotaryclub Wijk bij Duurstede.